System KAN-therm
Szkolenia
Zapisy na szkolenia

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

– KLAUZULE INFORMACYJNE Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

3. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

4. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

5. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

6. KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENT - KONTRAHENT

7.KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNIKÓW KLIENTA/ KONTRAHENTA/ ZARZĄDU/ WSPÓLNIKÓW/ PEŁNOMOCNIKÓW

8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW

9. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM W DRODZE KORESPONDENCJI E-MAILOWEJ I LISTOWNEJ

10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM TELEFONICZNIE (NAGRYWANIE ROZMÓW)

11. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW INFORMACJI HANDLOWYCH

12.KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH NA POTRZEBY MONITORINGU WIZYJNEGO

13. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

14. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka zawiera klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora danych - KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Polityka powstała w celu wyjaśnienia, jak chronimy dane osobowe. Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celach i sposób opisany w niniejszej Polityce. Polityka ochrony danych osobowych stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego przez KAN Spółkę z o.o. w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

3. Poniżej podajemy informacje na temat tego, jakie dane osobowe zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy. Zawsze informujemy, w jakim konkretnym celu przetwarzamy dane oraz jakie prawa przysługują podmiotom danych.

4. Na użytek niniejszej Polityki poniżej wskazane definicje oznaczają:

a) „Kandydat” -  oznacza osobę, w szczególności uczestnika naszych szkoleń, a także osobę fizyczną biorącą lub zamierzającą wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora bądź w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora lub która wyraziła w przeszłości zgodę na przechowywanie jej danych osobowych w Bazie kandydatów,  

b) „Podmiot danych” oznacza podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym Kandydata, Klienta i ich pracowników, pełnomocników, przedstawicieli, osób które wyraziły zgodę na komunikację marketingową, osoby kontaktujące się,   

c) „Organ” nadzorczy oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

d) „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

1. Administratorem danych osobowych jest KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, zwana dalej „ADO” lub „Administratorem”.

2. W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych:

a) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.html,

b) tradycyjną pocztą na adres Administratora danych: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,

c) za pośrednictwem e-maila: inspektor@kan-therm.com.

3. Inspektorem Ochrony Danych w KAN Spółka z o.o jest Agnieszka Kondel. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@kan-therm.com

4. Jeżeli:

a) chcesz skontaktować się z ADO w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,

b)  masz pytania dotyczące danych osobowych, sposobu ich przetwarzania przez ADO lub uwagi odnośnie tej polityki,

c) chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw odnośnie dotyczących Cię danych osobowych przetwarzanych przez KAN Spółkę z o.o. jako ich administratora, możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na dane kontaktowe wskazane w pkt 2 powyżej.

 

3. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Przez „dane osobowe” rozumieć należy informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.

2. Spółka KAN Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe:

a) pandydatów do pracy,

b) osób korzystających z naszych Szkoleń produktowych i innych związanych z działalnością KAN Sp. z o.o,

c) klientów, Kontrahentów, a także dane ich pracowników/ współpracowników/ pełnomocników/ prokurentów/członków zarządu – w tym w zakresie: imię i nazwisko, adres email, stanowisko, numer telefonu, dane firmy którą reprezentuje,

d) pracowników i współpracowników KAN Sp. z o.o.,

e) osób, które wyraziły zgodę na komunikację marketingową, wysyłkę newslettera, osób kontaktujących się ze Spółką telefonicznie lub w drodze korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej,

f) osób objętych monitoringiem wizyjnym stosowanym na terenie KAN Spółki z o.o. z siedzibą w Kleosinie.

 

4. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

1. Administratorem danych jest KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na dane wskazane w pkt 2 Polityki.

2. Jeżeli przesłałeś do nas CV, informujemy, że przesłanie do Administratora danych osobowych CV, w tym w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego, niezależnie od preferowanej podstawy prawnej zatrudnienia przez Klienta Administratora. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator wykonuje w imieniu Klienta czynności na danych osobowych z chwilą udostępnienia danych Kandydatów do Klienta, co odbywa się zawsze na mocy uprzedniej zgody podmiotu danych (Kandydata).

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

a) w przypadku rekrutacji zmierzającej do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. b i c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy),

b) w przypadku rekrutacji zmierzającej do zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym dodania do Bazy Kandydatów w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d) w celu selekcji kandydatów, weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy,

e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora i inne usługi wspierające tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe], operatorzy pocztowi i kurierzy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

6. Zgody, o których mowa w punkcie powyżej można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

7. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w PKT 13 niniejszej Polityki.

8. Podanie danych w zakresie określonym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane:

a) w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa,w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym,

b) w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora.Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym,

c)  podanie innych danych jest dobrowolne.

9. Dane osobowe Kandydatów mogą być profilowane [ale nie jest
stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji] w celu wyselekcjonowania
kandydatury zgodnej z wymaganiami Klienta Administratora po kątem:
wykształcenia, umiejętności oraz oczekiwanych wymagań finansowych lub
warunków pracy.

 

5. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

1. Administratorem danych jest KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na dane wskazane w pkt 2 Polityki.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy i podjęcia działań w związku z zawieraną umową w przedmiocie przeprowadzenia i organizacji szkoleń (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

b) wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przepisów ubezpieczeniowych, podatkowych - w tym zakresie podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na ADO (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) marketingu własnych produktów lub usług spółki (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę lub lit. f) RODO –  naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej.

 

6. KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENT - KONTRAHENT

1. Administratorem danych jest KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na dane wskazane w pkt 2 Polityki.

2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

a) wykonania umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. Klient lub Kontrahent, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) marketingu własnych produktów lub usług spółki (art. 6 ust. 1 lit. a) jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę lub lit. f RODO) –  naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej.

c) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności. W szczególności będą one przetwarzane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

4. Odbiorcą danych osobowych będą: przewoźnicy realizujący przesyłki/dostawy na zlecenie spółki, banki pośredniczące w płatnościach, wybrane podmioty wspomagające obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym informacji o aktualnej ofercie spółki, dostawcy systemów informatycznych i usług IT spółki, podmioty świadczące na rzecz spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy.

6. Przysługują Pani/Panu prawa wskazane w pkt.13 niniejszej Polityki.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – udzieloną zgodę powyżej można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy zawieranej z Klientem, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

7. KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY KLIENTA/KONTRAHENTA/ZARZĄD/ WSPÓLNICY/PEŁNOMOCNICY

1. Administratorem danych jest KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na dane wskazane w pkt 2 Polityki.

2. Pana/Pani dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez naszego kontrahenta, którego  reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

 

8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW

1. Administratorem danych jest KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować na dane wskazane w pkt 2 Polityki.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanew celu:

a) wykonania umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zleceniobiorca/zleceniodawca, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przepisów ubezpieczeniowych, podatkowych - w tym zakresie podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO),

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcą danych będą: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie wypłaty wynagrodzeń, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, podmioty świadczące na rzecz spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, w tym usługi prawne.

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie o przez czas wymagany przepisami prawa np. z zakresu archiwizacji dokumentacji.

5. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w pkt.13 Polityki.

6. Względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

7. Podanie danych jest wymogiem umownym.  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM

1. Administratorem danych jest KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na dane wskazane w pkt 2 Polityki.

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu obsługi Pana/ Pani zapytania/korespondencji - udzielenia odpowiedzi na pytania, bowiem prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest obsługa zapytań i korespondencji, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcą danych będą: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe], usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji a po jej zakończeniu co do zasady nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie o przez czas wymagany przepisami prawa np. z zakresu archiwizacji dokumentacji.

5. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w PKT 13 Polityki.

6. Względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

7. Podanie danych jest wymogiem umownym.  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

1O. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM TELEFONICZNIE (NAGRYWANIE ROZMÓW)

1. Administratorem danych jest KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować na dane wskazane w pkt 2 Polityki.

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu obsługi Pana/ Pani zapytania/rozmowy telefonicznej- udzielenia odpowiedzi na pytania; dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania jakości obsługi Interesanta przez Administratora, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych i interesu prawnego Administratora.

3. Dane przetwarzane będą na podstawie zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Odbiorcą danych będą: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe], dostawca usług telekomunikacyjnych – KOBA Spółka z o.o., usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, jak również Spółka KANEX Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie.

5. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rozmów, a po ich zakończeniu co do zasady nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody –
udzieloną zgodę powyżej można wycofać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie
zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

7. Podanie danych jest dobrowolne.

8. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w pkt.13 Polityki.

 

11. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW INFORMACJI HANDLOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych jest KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować na dane wskazane w pkt 2 Polityki.

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane:
a) w celu wysyłania informacji marketingowych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody -  art. 6 ust 1 lit a RODO w celu marketingu własnych produktów lub usług spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –  naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej.

3. Odbiorcą danych będą: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe, email-marketing, agencje marketingowe], podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, weryfikując okresowo przydatność tych danych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

5. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w PKT 13 Polityki.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

8. Profilowanie - na podstawie przekazanych danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych.Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać zainteresowania i potrzeby dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług. Na podstawie profilu będziemy wysyłać informacje dopasowane do preferencji w zakresie m.in. dopasowania tematyki wysyłanych treści i materiałów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej, dokonywania pomiarów, które pozwolą nam udoskonalać nasze usługi.Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia kontaktu ze strony ADO w celach opisanych w punkcie 2 powyżej.

 

12. KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH NA POTRZEBY MONITORINGU WIZYJNEGO

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w siedzibie KAN Spółki z o.o., ochrony mienia i kontroli produkcji, jak również celem zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, Administrator wprowadził szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny.

2. Administratorem danych jest KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na dane wskazane w pkt 2 Polityki.

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w siedzibie KAN Spółki z o.o., ochrony mienia i kontroli produkcji, jak również celem zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

4. Odbiorcą danych będą: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, firma świadcząca usługi ochrony osób i mienia, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa. Zapisy z nagrań monitoringu mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora.

5. Państwa dane w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach z monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 miesiące, a następnie nadpisywane zostaną kolejnymi nagraniami.

6. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w pkt.13 Polityki.

7. Względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

8. Podanie danych wiąże się z przebywaniem na terenie siedziby Spółki. Teren monitorowany został odpowiednio oznakowany przez Administratora.

 

13. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku dochodzenia Państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na adres podany w pkt. 2. email lub poprzez formularz kontaktowy. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na Państwa jednoznaczną identyfikację.

2. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,

b) żądania sprostowania,

c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b RODO]  albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a RODO],

f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

h) cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

 

14. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Odwiedziny niniejszego serwisu internetowego, przy ustawieniu przeglądarki internetowej urządzenia, z którego przeglądana jest witryna, zezwalającym na wykorzystanie plików cookie – są równoznaczne z wyrażeniem zgody użytkownika na wykorzystywanie takich plików.

Pliki cookie wykorzystywane są przez KAN sp. z o.o. do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do celów analizy statystycznej. W witrynie używane są pliki Cookie:

Google Analitics – witryna korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Do tego celu używane są plików cookie. Więcej o prywatności w korzystaniu z Google Analytics znajduje się pod poniższym linkiem: www.google.com

Cookie związane z daną sesją – wykorzystywane są wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności witryny.

Pliki cookie związane z daną sesją wygasają (są usuwane) w momencie zamknięcia przeglądarki przez użytkownika.

Pliki cookie Google Analitics wygasają z reguły najpóźniej po 6 miesiącach od ostatniej wizyty.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookie korzystając z funkcji dostępnych w wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub posiadanym systemie operacyjnym.

Decyzja o tym, czy pliki cookie zostaną zapisane w urządzeniu należy wyłącznie do osoby odwiedzającej witrynę.

Pliki cookie można zablokować i nimi zarządzać (w szczególności usunąć) poprzez ustawienia wykorzystywanej przeglądarki – zwykle w ustawieniach dotyczących prywatności – więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji wykorzystywanej przeglądarki.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na działanie narzędzi Google Analitics, może skorzystać z oficjalnego dodatku do wykorzystywanej przeglądarki dostępnego pod adresem:

Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics

Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.


Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady korzystania z plików cookies oraz jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego. Polityka ochrony prywatności